Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19600
Title: Mô phỏng chế độ thuỷ lực trong hệ thống sông Hồng và Thái Bình khi có lũ lớn và triều cường : Đề tài NCKH. QT-01-22
Authors: Nguyễn, Thọ Sáo
Nguyễn, Thị Nga
Đặng, Quý Phượng
Keywords: Chế độ thuỷ lực;Lũ lụt;Thuỷ văn;Triều cường
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan tình hình lũ lụt trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình và những nguy cơ của chúng. Thu thập và xử lý số liệu cơ bản về khí tượng thuỷ văn, hải văn và địa hình mạng lưới hệ thống sông Hồng-Thái Bình. Đồng thời lựa chọn và cải tiến mô hình VRSAP trở thành chương trình tính toán thích hợp cho hệ thống sông nghiên cứu. Triển khai các phương án tính toán để hiểu rõ chế độ thuỷ lực trên hệ thống mạng lưới sông Hồng - Thái Bình, vai trò của sông Đáy và các biện pháp giảm lũ hạ du. Tổ hợp bất lợi lũ lớn và triều cường có tác dụng cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
Description: 47 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19600
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00276.pdf
  • Description : 
  • Size : 23.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.