Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19601
Title: Tam giáo đồng nguyên thời Lý, Trần: Một giá trị đặc sắc của nền chính trị Việt Nam truyền thống
Authors: Nguyễn, Hoài Văn
Keywords: Tam giáo đồng nguyên;Thời Lý;Thời Trần;Giá trị;Đặc sắc;Chính trị;Truyền thống
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Lý luận Chính trị
Description: tr. 67-72
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19601
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tam giáo đồng nguyên thời Lý, Trần Một giá trị đặc sắc của nền chính trị Việt Nam truyền thống.pdf
  • Description : 
  • Size : 289.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.