Tam giáo đồng nguyên thời Lý, Trần: Một giá trị đặc sắc của nền chính trị Việt Nam truyền thống
Tam giáo đồng nguyên thời Lý, Trần: Một giá trị đặc sắc của nền chính trị Việt Nam truyền thống