Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19611
Title: Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía bắc Việt Nam những kiến nghị và giải pháp : Đề tài NCKH. QGTĐ.00.03
Authors: Trần, Trí Dõi
Hoàng, Lương
Nguyễn, Thị Duyên
Nguyễn, Thị Lương
Nguyễn, Văn Hiệu
Nguyễn, Văn Thiện
Keywords: Dân tộc thiểu số;Giáo dục ngôn ngữ;Miền núi phía bắc;Ngôn ngữ học
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Chính sách phát triển, giải pháp xây dựng kế hoạch khả thi trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra đề tài còn quan tâm là vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Để giải quyết vấn đề này một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số , lấy đó làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách Từ thực tế đã khảo sát, nêu vấn đề phải làm như thế nào trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Vấn đề đặt ra với đề tài này là tình hình giáo viên liên quan đến vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Đề tài sơ bộ đánh giá tình hình giáo dục tiếng phổ thông vùng dân tộc miền núi ở địa bàn mà đề tài khảo sát. Sự đánh giá này nhìn ở khía cạnh chính sách xã hội và vai trò xã hội của ngôn ngữ Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Xác định cơ sở khoa học của vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi (giáo dục tiếng phổ thông và giáo dục tiếng mẹ đẻ cho dân tộc) để từ đó hoặc điều chỉnh những gì đã có, hoặc bổ sung những điều cần thiết mới nhằm mục đích xây dựng một chính sách giáo dục ngôn ngữ phù hợp với thực tế khách quan, phù hợp với đòi hỏi phát triển bền vững hiện nay của vùng dân tộc miền núi cũng như của cả nước
Description: 261 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19611
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00130.pdf
  • Description : 
  • Size : 114.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.