Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20571
Title: Vai trò các tổ chức xã hội đối với phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Authors: Thang, Văn Phúc
Keywords: Vai trò tổ chức;Quản lý xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Thang, Văn Phúc, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư (2012), tr. 319-329
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20571
Language: vi
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05474.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.