Biến đổi địa hình Karst khu di sản Vịnh Hạ Long - Những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý, bảo tồn
Biến đổi địa hình Karst khu di sản Vịnh Hạ Long - Những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý, bảo tồn