Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20644
Title: Hội nhập của Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững toàn cầu và thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ số 1
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Keywords: Phát triển bền vững;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Như các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững (PTBV) sao cho “sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”, và xây dựng “quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ và hài hoà giữa ba mặt của sự phát triển, gồm: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường”. Điều đó đã được thể hiện trong đường lối, quan điểm của Đảng và Chính sách của Nhà nước như trong Chỉ thị 36/CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cũng như trong “Kế hoạch Quốc gia về Môi trường và Phát triển bền vững giai đoạn 1991-2000” (Quyết định 187/CT ngày 12/6/1991); và nhiều chỉ thị, nghị quyết khác. Không chỉ có vậy, nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu về phát triển bền vững đã được triển khai, nhiều nội dung cơ bản về phát triển bền vững đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường đại học.
Description: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20644
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 11.pdf
  • Description : 
  • Size : 318.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.