Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20821
Title: Đời sống văn hóa của người Việt Nam sau hai mươi năm đổi mới
Authors: Nguyễn, Văn Dân
Keywords: Việt Nam;Đời sống văn hóa
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Sau hai mươi năm đổi mới và hội nhập, văn hoá Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc theo hướng nâng cao, trở nên phong phú hơn, cởi mở hơn. Đó là kết quả đường lối mở cửa của Đảng và Nhà nước. Điều này rất phù hợp với xu thế chung của thế giới ngày nay là giao lưu và hội nhập. Làm được như vậy trước hết là vì chúng ta đã đổi mới tư duy. Trong đời sống văn hoá, đổi mới tư duy được thể hiện trên tất cả các mặt. Ở đây tôi sẽ phân tích sự đổi mới t rên m ột số mặt quan trọng như: đổi mới văn hoá về khía cạnh chính trị – pháp lý; tiếp thu các giá trị văn hoá thế giới; đổi mới trong quan niệm sống và lối sống; phục hồi và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; đổi mới trong tự do sáng tác; và cuối cùng tôi sẽ bàn đến vấn đề nảy sinh trong đổi mới văn hoá.
Description: 17 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20821
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 559.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.