Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20903
Title: Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn
Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Ngành dịch vụ;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trong thời đại toàn cầu hoá và kinh tế tri thức hiện nay, ngành dịch vụ có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế thế giới và các nền kinh tế quốc gia. Bài viết này sẽ phân tích bảy xu hướng phát triển của ngành dịch vụ trên thế giới trong những năm gần đ ây v à t ừ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển ngành dịch vụ của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và cải cách.
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20903
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 17.pdf
  • Description : 
  • Size : 672.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.