Phong hóa : Thứ sáu, 10 Novembre 1933. Năm thứ 2. Số 72
Phong hóa : Thứ sáu, 10 Novembre 1933. Năm thứ 2. Số 72