Phong hóa : Thứ sáu, 13 Avril 1934. Số 93, Năm thứ 3
Phong hóa : Thứ sáu, 13 Avril 1934. Số 93, Năm thứ 3