Phong hóa : Thứ Sáu, 11 Janvier 1935. Số 132. Năm thứ 4
Phong hóa : Thứ Sáu, 11 Janvier 1935. Số 132. Năm thứ 4