Phong hóa : Thứ năm, 8 Septembre 1932. Số 13. Năm thứ 1
Phong hóa : Thứ năm, 8 Septembre 1932. Số 13. Năm thứ 1