Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21447
Title: Nghiên cứu đa dạng sinh học một số nhóm động vật không xương sống ở đất (Mối, Collembola, Nhện, Giun đất) và ý nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng: Đề tài NCKH. QG.06.13
Authors: Nguyễn, Văn Quảng Văn Quảng
Bùi, Công Hiển Công Hiển
Nguyễn, Trí Tiến
Phạm, Đình Sắc
Nguyễn, Tùng Cương
Nguyễn, Thị My
Lê, Ngọc Hoan
Bùi, Thanh Vân
Keywords: Hải Phòng;Đa dạng sinh học;Động vật không xương sống;Vườn Quốc gia Cát Bà
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu thành phần loài côn trùng thuộc bộ cánh đều, mối (Isoptera), xác định đặc trưng phân bố của chúng theo các độ cao và theo các sinh cảnh khác nhau. Tìm hiểu đa dạng sinh học bọ nhảy (Collembola) cũng như sự phân bố của chúng theo các sinh cảnh đặc trưng và một số hệ sinh thái. Điều tra thành phần loài nhện (Arachnida). Điều tra thành phần loài, sự phân bố của giun đất theo các sinh cảnh. Đánh giá mức độ đa dạng của các nhóm động vật nghiên cứu trong các sinh cảnh điều tra tại Vườn quốc gia Cát Bà. Xác định các loài và nhóm loài chỉ thị một số sinh vật chủ yếu trong Vườn quốc gia Cát Bà
Description: 52tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21447
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000037.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.