Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21539
Title: Bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QL.01.03
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Keywords: Bảo hiểm thất nghiệp;Kinh tế thị trường;Pháp luật;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài khái quát chung về kinh tế thị trường-thất nghiệp và sự điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm thất nghiệp Đề tài đã đưa ra các chế độ hỗ trợ người thất nghiệp ở Việt Nam và sự cần thiết khách quan của việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Đồng thời đề tài đưa ra những phương hướng bước đầu về việc xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Description: 67 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21539
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00143.pdf
  • Description : 
  • Size : 26.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.