Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá ( Magma, biến chất) trong lát mỏng thạch học và mẫu mài láng dưới kính hiển vi phân cực với sự hỗ trợ của máy tính : Đề tài NCKH. QT.02.22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21543Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá ( Magma, biến chất) trong lát mỏng thạch học và mẫu mài láng dưới kính hiển vi phân cực với sự hỗ trợ của máy tính : Đề tài NCKH. QT.02.22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21543