Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21839
Title: Nghiên cứu, xác lập quy trình chế tạo bột màu đỏ Fe2O3 từ xỉ của quá trình sản xuất H2SO4 từ FeS2 và khoáng vật Limonit : Đề tài NCKH. QT.05.41
Authors: Nguyễn, Văn Huấn
Hoàng, Nam Nhật
Nguyễn, Minh Thuyết
Keywords: Bột màu;Khoáng vật limonit;Nguyên liệu;Sản xuất bột màu
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu các nguyên liệu có thể dùng chế tạo Fe2O3 và thu thập tài liệu về đánh giá trữ lượng của nguồn nguyên liệu đó; Chế thử trong phòng thí nghiệm một số mẫu bột màu từ các nguyên liệu khác nhau; Phân tích đánh giá kết quả nhằm lựa chọn nguyên liệu đầu vào có thể phục vụ sản xuất công nghiệp và khả năng ứng dụng của từng loại sản phẩm; Xác định một số thông số kỹ thuật cơ bản phục vụ thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất quy mô vừa và nhỏ
Description: 33 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21839
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00519.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.