Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21931
Title: Nghiên cứu vấn đề điều khiển lưu lượng trong MPLS : Đề tài NCKH. QC.07.18
Authors: Phạm, Thị Hồng
Nguyễn, Kim Giao
Nguyễn, Quốc Tuấn
Bùi, Trọng Ninh
Mầu, Văn Phương
Keywords: Định tuyến;Điều khiển lưu lượng;Viễn thông
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xem xét các đề xuất trước đó về một số giải thuật điều khiển lưu lượng dựa trên cơ chế tuyến dự phòng [3,9], đánh giá tính ổn định và đưa ra một số điều kiện để đảm bảo tính ổn định của giải thuật. Để giải thuật có thể được áp dụng vào thực tế, đề tài đã tìm cách kết hợp sử dụng một số giao thức cơ bản của MPLS (RSVP-TE…) nhằm đơn giản hóa các thủ tục, để giải thuật có tính ổn định cho phép.
Description: 33tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21931
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000049.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.