Hệ điều hành Linux: Nghiên cứu và triển khai trong hoạt động của khoa công nghệ (ĐHQGHN) và ở Việt Nam
Hệ điều hành Linux: Nghiên cứu và triển khai trong hoạt động của khoa công nghệ (ĐHQGHN) và ở Việt Nam