Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22018
Title: Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cú pháp và cấu trúc ngữ nghĩa câu thuyết tiếng Việt và tiếng Anh :ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ : Đề tài NCKH. QX.2002.03.
Authors: Nguyễn, Chí Hòa
Keywords: Ngữ pháp;Cấu trúc ngữ nghĩa;Tiếng Việt;Tiếng Anh
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài gồm 4 phần. Phần một nghiên cứu cơ sở lý luận chung của cấu trúc thông tin và cấu trúc đề thuyết, câu thuyết và câu đề thuyết. Phần hai gồm ba chương, đối chiếu câu thuyết đơn phần Việt Anh. Phần ba gồm hai chương đối chiếu câu thuyết song phần và câu hai đỉnh thuyết Việt Anh. Phần bốn đề xuất những ứng dụng của các kết quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hai tập "Ngữ pháp tiếng Việt thực hành" đã được biên soạn, được nghiệm thu và cho nâng cấp để in thành giáo trình chính thức của khoa tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, trường ĐHKHXH & NV. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng được đưa vào giảng dạy trong môn ngôn ngữ học đối chiếu của chương trình cử nhân
Description: 253 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22018
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00169.pdf
  • Description : 
  • Size : 165.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.