Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cú pháp và cấu trúc ngữ nghĩa câu thuyết tiếng Việt và tiếng Anh :ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ : Đề tài NCKH. QX.2002.03.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22018Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cú pháp và cấu trúc ngữ nghĩa câu thuyết tiếng Việt và tiếng Anh :ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ : Đề tài NCKH. QX.2002.03.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22018