Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22042
Title: Một số vấn đề về kinh tế hộ nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX99.01
Authors: Trương, Thị Tiến
Nguyễn, Thị Nhung
Vũ, Quang Hiển
Keywords: Kinh tế hộ nông dân;Kinh tế nông nghiệp;Kinh tế trang trại;Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài giới hạn nghiên cứu trong 4 vấn đề: Quá trình xác lập vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới; Vấn đề ruộng đất của kinh tế hộ ; Xu hướng phát triển từ kinh tế hộ lên kinh tế trang trại; Sự phân hóa của các hộ nông dân trong quá trình chuyển đổi cơ chế. Đề tài nghiên cứu về các hộ kinh tế nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là nghiên cứu hộ nông dân trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Còn hoạt động của hộ nông dân trong ngành nghề phi nông nghiệp chỉ được đề cập đến dưới góc độ nhằm làm nổi bật hơn những vấn đề của hộ nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp.
Description: 140 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22042
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00171.pdf
  • Description : 
  • Size : 66.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.