Một số vấn đề về kinh tế hộ nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX99.01
Một số vấn đề về kinh tế hộ nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX99.01