Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22061
Title: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng điện cực Bismuth trong phương pháp Von - Ampe hòa tan : Đề tài NCKH QG 05.11
Authors: Trần, Chương Huyến
Keywords: Hóa phân tích;Phương pháp Von-Ampe;Điện cực Bismuth
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Thu thập tài liệu tổng quan về các kỹ thật chế tạo điện cực Bi đã được sử dụng trên thế giới, ứng dụng của điện cực này trong phân tích lượng vết và siêu vết (von-ampe hòa tan catot và anot). Tiến hành thực nghiệm chế tạo 4 loại điện cực Bi: Màng Bi điều chế tại chỗ, màng Bi điều chế trước, than mềm biến tính oxit Bismuth và Bi rắn (chế tạo từ Bi tinh khiết điện tử). Khảo sát các đặc trưng von-ampe của điện cực: Độ bền, độ lặp lại, khoảng hoạt động. Ứng dụng các điện cực chế tạo ở trên trong phân tích lượng vết kim loại nặng (Cd, Pb) và selen
Description: 221 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22061
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00692.pdf
  • Description : 
  • Size : 26.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.