Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22063
Title: Một số tính chất về sự tính toán và độ phức tạp tính toán trên trường số thực theo mô hình máy Blum-Shub-Smale, và mô hình tổng quát trên cấu trúc đại số : Đề tài NCKH. QT.01
Authors: Trần, Thọ Châu
Vũ, Ngọc Loãn
Đặng, Huy Ruận
Keywords: Cấu trúc đại số;Trường số thực;Đại số
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: ác kết quả đạt được có thể áp dụng vào lý thuyết độ phức tạp tính toán nhằm kiểm tra xem khả năng tính được của một số lớp hàm toán học cũng như chứng minh một số vấn đề là giải được, không giải được theo độ phức tạp thời gian đa tức trên các mô hình đã và đang nghiên cứu. Nghiên cứu các tính chất của độ phức tạp tính toán theo mô hình máy Blum-Shub-Smale xử lý trên số thực. Nghiên cứu các tính chất của độ phức tạp tính toán theo mô hình mở rộng của Hemmerling trên cấu trúc đại số.
Description: 27 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22063
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00174.pdf
  • Description : 
  • Size : 19.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.