Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22067
Title: Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm : Đề tài NCKH QT.06.43
Authors: Đỗ, Phúc Quân
Nguyễn, Minh Tuệ
Keywords: Hóa phân tích;Màng Polime;Điện hóa
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát điều kiện tổng hợp điện hóa màng polime dẫn điện cho điện cực chọn lọc ion Cd2+, thành phần màng chọn lọc ion Cd2+ và các điều kiện khảo sát. Đánh giá thông số đặc trưng của điện cực nhằm làm sáng tỏ hoạt động của điện cực. Đánh giá độ lặp lại của quá trình chế tạo điện cực chọn lọc ion cadmi Nghiên cứu chế tạo điện cực chọn lọc ion cadmi phục vụ quan trắc môi trường và kiểm tra thực phẩm. Điện cực cadmi được chế tạo theo nguyên tắc tiếp xúc rắn sử dụng màng polyme dẫn điện tổng hợp theo phương pháp điện hóa. Màng chọn lọc ion cadmi trên cơ sở sử dụng N, N-tetradodecyl-3,6-đioxaoctandithioamit làm chất dẫn ion cadmi Khảo sát các thông số đặc trưng của điện cực chọn lọc ion cadmi bao gồm độ dốc, khoảng tuyến tính, hệ số chọn lọc điện thế của một số ion đại diện và tổng trở điện hóa, thời gian đáp ứng và độ lặp lại của quá trình chế tạo điện cực Đã khảo sát thành phần màng chọn lọc ion cadmi với hàm lượng khác nhau của chất dẫn ion cadmi và chất dẻo hóa DOS Đã nghiên cứu điều kiện phù hợp để tổng hợp màng polypyrol từ dung dịch nước với mật độ dòng không đổi và poly(3-metylthiophen) trong dung môi axetonitril tại thế 1,75V. Các màng polyme dẫn điện này được ứng dụng trong chế tạo điện cực chọn ion cadmi theo nguyên tắc tiếp xúc rắn
Description: 40 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22067
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00695.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.