Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22069
Title: Nghiên cứu một số đặc trưng chất lượng dân số của một vài vùng dân cư ở miền Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Nhân
Bùi, Thu Hiền
Nguyễn, Thu Hà
Nguyễn, Thị Tân
Nguyễn, Văn Yên
Keywords: Chất lượng dân số;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu thực trạng kinh tế-văn hoá-xã hội và điều kiện sống, tình trạng vệ sinh hộ gia đình làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản và chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ cộng đồng
Description: 40 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22069
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00304.pdf
  • Description : 
  • Size : 24.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.