Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22071
Title: Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở quy mô cấp huyện : lấy ví dụ huyện Ba Vì, Hà Tây. Đề tài NCKH: QG.05.34
Authors: Nguyễn, Đình Minh
Keywords: Cơ sở dữ liệu;GIS;GPS;Địa lý
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thiết lập quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tự nhiên và môi trường ở quy mô cấp huyện. Điều tra, thu thập, nhập, phân tích và xuất dữ liệu phục vụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở huyện Ba Vì, Hà Tây Có được một quy trình công nghệ tiên tiến thích hợp cho việc xây dựng CSDL địa lý tài nguyên và mô trường quy mô cấp huyện, một CSDL địa lý cho huyện Ba Vì, Hà Tây trên cơ sở công nghệ GIS, GPS phục vụ công tác giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Hình thành cơ sở khoa học cho việc xây dựng CSDL địa lý tài nguyên và môi trường Hướng dẫn 2 khóa luận, 1 luận văn, 1 bài báo, 1 báo cáo Thiết lập được quy trình công nghệ tiên tiến thích hợp cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp huyện Xây dựng được CSDL địa lý cho huyện Ba Vì, Hà Tây trên cơ sở ứng dụng các công nghệ hiện đại như: hệ thông tin địa lý (GIS), viễn thám và các hệ thống định vị toàn cầu (GPS) phục vụ giáo dục, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22071
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00697.pdf
  • Description : 
  • Size : 50.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.