Đại số và ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.99.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22076Đại số và ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.99.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22076