Xây dựng các bài thực hành sinh học nhằm phục vụ công tác đào tạo học sinh giỏi và tập huấn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự các kì thi Olympic sinh học quốc tế : Đề tài NCKH: QG.05.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22104Xây dựng các bài thực hành sinh học nhằm phục vụ công tác đào tạo học sinh giỏi và tập huấn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự các kì thi Olympic sinh học quốc tế : Đề tài NCKH: QG.05.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22104