Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22104
Title: Xây dựng các bài thực hành sinh học nhằm phục vụ công tác đào tạo học sinh giỏi và tập huấn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự các kì thi Olympic sinh học quốc tế : Đề tài NCKH: QG.05.43
Authors: Phạm, Văn Lập
Nguyễn, Bá
Nguyễn, Nghĩa Thìn
Keywords: Bài tập thực hành;Olympic sinh học;Sinh học
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Sưu tập các đề thi sinh học quốc tế và các tài liệu hướng dẫn kỹ năng thực hành sinh học, dựng một số bài thực hành của các kỳ thi sinh học quốc tế, các tài liệu hướng dẫn và các bài thực hành của các kì thi Olympic Sinh học Quốc tế. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, xemina khoa học liên quan đến việc xây dựng các bài thực hành, xây dựng các đề thi thực hành cũng như tổ chức đào tạo kĩ năng thực hành cho học sinh giỏi bậc THPT. Biên soạn các tài liệu hướng dẫn các bài thực hành, hoàn thiện và hiệu chỉnh quy trình thí nghiệm cũng như các trang thiết bị. Hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi của trường ĐHKHTN thực hành các thí nghiệm để giáo viên hoàn thiện quy trình, trang thiết bị và phương pháp Xây dựng và hoàn thành các bài tập thực hành sinh học, biên soạn một bộ các bài thực hành sinh học theo chuẩn mực của các kỳ thi Olypic Sinh học Quốc tế Tiến hành thu thập, thử nghiệm và hoàn thiện quy trình một số bài thực hành về giải phẫu và hình thái thực vật theo chương trình thi Olympic Sinh học Quốc tế Đã biên dịch được một số kĩ thuật phòng thí nghiệm hiện đại hay dùng trong thực hành sinh học và bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học giúp học sinh ôn tập theo chương trình thi Olympic Sinh học Quốc tế Đã biên soạn được các tài liệu về thống kê sinh học, bài thi thực hành, một số giáo trình về phân loại thực vật theo chương trình thi Olympic Sinh học Quốc tế
Description: 342 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22104
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00704.pdf
  • Description : 
  • Size : 329.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.