Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22124
Title: Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y - sinh học: Đề tài NCKH. QGTĐ.08.05
Authors: Nguyễn, Hoàng Lương
Nguyễn, Ngọc Long
Lê, Văn Vũ
Nguyễn, Hoàng Hải
Phan, Tuấn Nghĩa
Nguyễn, Thị Vân Anh
Lưu, Mạnh Quỳnh
Keywords: Hạt nanô;Kim loại;Sinh học;Ung thư vú
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano vàng và FePt bằng nhóm amin cho phép gắn kết với các phân tử sinh học. Bước đầu thành công trong việc gắn các loại hạt nano vàng với Herceptin tạo các phức hệ BH4*GNps – Herceptin, Ci*GNps – Herceptin và EDC*GNps – Herceptin bằng các liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Đã phát hiện thấy có sự gắn kết đặc biệt của các phức hệ trên lên tế bào ung thư vú dòng KPL4 có sự biểu hiện quá mức thụ thể HER2. Trong 3 phức hệ: BH4*GNps – Herceptin, Ci*GNps – Herceptin và EDC*GNps – Herceptin được phân tích thì hệ EDC*GNps – Herceptin thể hiện khả năng gắn mạnh nhất đối với tế bào ung thư vú dòng KPL4
Description: 75tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22124
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000074.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.