Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22170
Title: Khảo sát và phát triển quy trình phân tích các độc tố hữu cơ khó phân huỷ thuộc nhóm ankylphenol và bisphenol A trong nước rác tại một số khu vực bãi rác Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.04.34
Authors: Phạm, Hùng Việt
Trần, Thị Liễu
Trần, Thị Tuyết Mai
Trịnh, Thị Thắm
Keywords: Ankylphenol;Bisphenol A;Rác thải;Độc tố hữu cơ
Issue Date: 2
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu khảo sát và hoàn thiện phương pháp xử lý mẫu để xác định các hợp chất ankylphenol và bisphenol A trong mẫu nước rác với độ tin cậy cao trên các mẫu giả. Đồng thời tiến hành lấy mẫu nước rác tại vị trí một số bãi rác khác nhau ở Hà Nội ( bãi rác Nam Sơn, Tây Mỗ) và vị trí cống thải và nước ngầm xung quanh khu vực bãi chôn lấp rác. Từ đó phân tích và xác định các hợp chất nghiên cứu trong các mẫu thu thập
Description: 25 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22170
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00336.pdf
  • Description : 
  • Size : 29.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.