Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22189
Title: Bước đầu nghiên cứu đánh giá về phát thải và lắng đọng axít ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc Việt Nam = Initial study and assessment on emission and acid deposition in the key economic zone to the North of Vietnam: Đề tài NCKH. QT.09.59
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Dương, Ngọc Bách
Trần, Thanh Thủy
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Vùng kinh tế;Hóa phân tích;Axít;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Thu thập tài liệu, số liệu trong và ngoài nước liên quan tới nội dung nghiên cứu và tổng quan tài liệu. Điều tra khảo sát thực địa tại khu vực nghiên cứu để cập nhật, bổ sung số liệu cho nội dung nghiên cứu và điều tra các nguồn phát thải các chất gây lắng đọng axít. Đánh giá hiện trạng phát thải và lắng đọng axít ở khu vực nghiên cứu. Đánh giá lượng phát thải và lắng đọng (S,N) ở khu vực nghiên cứu (Hà Nội). Đề xuất một số giải pháp kiểm soát mức độ phát thải các chất khí gây lắng đọng axít. Kết quả đạt được: Lượng phát thải các khí gây mưa axít (SO2 và NOx) trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh) là khá lớn và chủ yếu đến từ nguồn công nghiệp, giao thông. Kết quả tính toán cho thấy mưa axít (pH<5,6) đã xuất hiện cả ở bốn khu vực thuộc vùng KTTĐ phía Bắc với tần suất tương đối lớn và biến động khá cao qua các năm, ... Theo kết quả tương quan, các ion SO4, NO3, NH4, Cancos tính tương quan gần nhất và cũng là các ion làm thay đổi giá trị pH nước mưa. SO4, NO3 là các ion chính gây ra chất axít trong mưa. Nồng độ của các ion, ... Kết quả tính toán lắng đọng ướt cho thấy lắng đọng các ion chính trong nước mưa có sự khác nhau khá lớn giữa các khu vực. Tổng lắng H+, NH4+, Ca2+, NO3-, SO4, giai đoạn 2004-2008 ở Hà Nội và Hải Dương ... Kết quả tính toán cho thấy lượng lắng axít tổng cộng (lắng ướt và lắng khô) thông qua nước mưa và các chất ô nhiễm (khí, hạt) trong không khí các năm 2006, 2006 và 2008 khá lớn và lớn hơn lượng phát thải do quá trình sinh hoạt và phát triển kinh tế ở Hà Nội
Description: 46tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22189
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000087.pdf
  • Description : 
  • Size : 37.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.