Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22202
Title: Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội : Đề tài NCKH. QX.09.15
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hoa
Nguyễn, Thị Tuyết Nga
Đặng, Thị Ánh Nguyệt
Phan, Hồng Giang
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Trịnh, Ngọc Hà
Nguyễn, Kim Nhung
Keywords: Giáo dục đại học;Cán bộ nữ;Giảng dạy;Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu vai trò của cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các yếu tố tác động đến việc thực hiện vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN. Phân tích các giải pháp hiện tại và các yếu tố tác động tới các nỗ lực nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và NCKH tại ĐHQGHN hiện nay, từ đó có những khuyến nghị điều chỉnh phù hợp. Kết quả về khoa học công nghệ: Phân tích và cung cấp hiểu biết sâu về giới và giáo dục đại học ở ĐHQGHN. Vận dụng các lý thuyết xã hội học về giới và về giáo dục học đại học để phân tích vị thế vai trò của cán bộ nữ trong trường đại học. Vận dụng các lý thuyết xã hội học và quản lý học để đánh giá về các giải pháp và việc thực hiện giải pháp nhằm nâng cao vai trò và vị thế của cán bộ nữ . Kết quả thực tiễn: Phục vụ cho việc giảng dạy, tập huấn và nghiên cứu về giới và giáo dục đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó, giúp bản thân các cán bộ nữ hiểu rõ hơn về vai trò, vị thế của mình, các yếu tố tác động tới vai trò và vị thế của mình, từ đó để có những hành động cải thiện. Đánh giá các yếu tố tác động đến các giải pháp hiện tại các khuyến nghị cụ thể sẽ giúp các nhà quản lý và lãnh đạo và bản thân các nữ cán bộ trong việc điều chỉnh các chính sách, chiến lược và đưa ra các biện pháp can thiệp phù hợp hơn để khuyễn khích và tạo điều kiện phát huy năng lực của nữ cán bộ trong trường đại học
Description: 121tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22202
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000090.pdf
  • Description : 
  • Size : 72.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.