Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22288
Title: Quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam 1900 - 1945
Authors: Lê, Văn Lân
Keywords: Hiện đại hoá văn học;Nghiên cứu văn học;Thời kỳ 1900-1945;Văn học Việt Nam
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đi sâu khảo sát quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam từ 1900-1945 nhằm tường giải lịch sử phát triển văn học Việt Nam trên các bình diện : ý thức cá nhân nghệ sĩ, quan điểm thẩm mỹ, thể loại, ngôn ngữ văn học. Nghiên cứu quá trình hiện đại hoá văn học trên phương diện sự phát triển ngôn ngữ và các thể loại văn học như báo chí, văn học dịch, truyện ngắn, phóng sự, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, văn học sân khấu.. ĐHKHXH&NV Khoa Văn học.
Description: 29 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22288
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00049.pdf
  • Description : 
  • Size : 184.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.