Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22291
Title: Đánh giá môi trường đất, nước và khí ở huyện Nam Sách, Chí Linh, Tứ Kỳ và thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương bằng phương pháp chỉ thị sinh học : Đề tài NCKH. QG.04.15
Authors: Văn, Huy Hải
Trần, Thị Ngọc Quỳnh
Nguyễn, Hoàng Khanh
Keywords: Hải dương;Không khí;Nước;Đánh giá môi trường
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Điều tra thực địa ở huyện Nam Sách, Chí Linh, Tứ Kỳ và thành phố Hải Dương, thu thập thông tin tư liệu phục vụ nghiên cứu. Khảo sát trạng thái và mô tả các đặc trưng cây trồng, vật nuôi, chụp ảnh làm tư liệu xây dựng atlas về màu sắc. Xử lý mẫu vật và các tư liệu cho các chuyên đề nghiên cứu về đất, nước và không khí
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22291
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00568.pdf
  • Description : 
  • Size : 71.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.