Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22303
Title: Một số bài toán trong lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình sai phân ẩn : Đề tài NCKH. QT.06.02
Authors: Vũ, Hoàng Linh
Lê, Công Lợi
Nguyễn, Hữu Dư
Phạm, Kỳ Anh
Keywords: Phương trình sai phân ẩn;Phương trình vi phân đại số;Đại số
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu tính ổn định vững của hệ PTVPĐS với hệ số hằng có chứa tham số bé; Bán kính ổn định và tính bền vững của phương trình: xây dựng công thức tính bán kính ổn định, mở rộng lý thuyết số mũ Bohl, khảo sát sự phụ thuộc của tính ổn định vững vào dữ liệu của bài toán; Các tính chất định tính của hệ: tính khả qui và hệ tuần hoàn, mở rộng các định lý cổ điển như Ergin, Floquet ,vv...Phương pháp hàm Lyapunov khảo sát tính ổn định của hệ; Mối liên hệ giữa hệ thời gian liên tục và hệ rời rạc nhận được khi rời rạc hoá; Ứng dụng trong lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình đạo hàm riêng đại số
Description: 25 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22303
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00637.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.