Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22316
Title: Nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn công nghệ thích hợp để chuyển hóa chất thải rắn hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sự phát triển nông nghiệp sạch : Đề tài NCKH. QG.05.17
Authors: Nguyễn, Thị Diễm Trang
Lê, Đức Ngọc
Trần, Hồng Côn
Trịnh, Lê Hùng
Keywords: Chất thải rắn hữu cơ;Công nghệ hoá học;Hoá hữu cơ;Nông nghiệp sạch
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát khối lượng,thành phần của chất thải sinh hoạt và phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về thành phần hữu cơ, tỷ lệ C:N, độ ẩm... tại một số điểm trong Hà Nội. Xem xét các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quá trình làm compost như khí hậu, thành phần chất thải,... Lựa chọn phương pháp thích hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm compost. Nghiên cứu các điều kiện thích hợp để chuyển hoá chất thải hữu cơ thành phân compost. Tính toán, thiết kế và lắp đặt thiết bị lò ủ compost hiếu khí phù hợp với điều kiện Việt Nam, đánh giá chất lượng sản phẩm
Description: 23 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22316
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00625.pdf
  • Description : 
  • Size : 19.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.