Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22318
Title: Chế tạo và nghiên cứu tính chất cấu trúc nano của màng mỏng Bi - Te : Đề tài NCKH. QT.06.08
Authors: Ngô, Thu Hương
Tạ, Đình Cảnh
Keywords: Công nghệ Nano;Kỹ thuật Nano;Màng mỏng Bi-Te
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu: các hiệu ứng nhiệt điện và ứng dụng, Bi2Te3 và các họ vật liệu nhiệt điện, vật liệu Bi2Te3. Trình bày về quá trình chế tạo màng Bi-Te cùng các phép đo đã thực hiện trên mẫu màng đã chế tạo được. Nêu kết quả và thảo luận
Description: 30 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22318
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00629.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.