Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22326
Title: Phật giáo với đạo đức của cư dân Hà Nội trong giai đoạn đổi mới hiện nay : Đề tài NCKH. QX. 04.10
Authors: Đặng, Thị Lan
Lê, Văn Quán
Lương, Gia Tĩnh
Nguyễn, Tài Thư
Keywords: Hà Nội;Phật giáo;Đạo đức;Đạo đức tôn giáo
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày sự du nhập phát triển của Phật giáo vào Hà Nội, đánh giá tình hình phát triển của Phật giáo trên địa bàn Hà Nội nói chung và Quận Thanh Xuân nói riêng. Phân tích sự ảnh hưởng của Phật giáo đến đạo đức của cư dân Hà Nội trong giai đoạn đổi mới đất nước. Đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực của Phật giáo đối với cư dân Hà Nội hiện nay
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22326
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00605.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.