Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22337
Title: Các trường phái lý thuyết tâm lý học xã hội : Đề tài NCKH. CB 04.31
Authors: Trương, Phúc Hưng
Lê, Thị Lan Phương
Keywords: Triết học;Trường phái triết học;Tâm lý học xã hội
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề về Tâm lý học xã hội; Đưa ra một số trường phái để nghiên cứu dưới góc độ lý thuyết, từ đó đưa ra một số kiến nghị Trình bày và phân tích một số trường phái nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học xã hội một cách có hệ thống; Nhận định ưu, nhược điểm của từng trường phái; Ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn giảng dạy chuyên đề
Description: 113 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22337
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00596.pdf
  • Description : 
  • Size : 61.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.