Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22338
Title: Đối chiếu danh ngữ tiếng Anh - tiếng Việt trên các bình diện ngữ pháp - ngữ nghĩa - ngữ dụng : Đề tài NCKH. QN 03-16
Authors: Trần, Hữu Mạnh
Huỳnh, Thị Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Hương Giang
Trần, Văn Phước
Keywords: Danh từ;Ngôn ngữ học đối chiếu;Tiếng Anh;Tiếng Việt
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xem xét danh ngữ theo các quan điểm cú pháp, đi sâu hiện tượng danh hóa trong tiếng Anh và tiếng Việt; Xem xét Danh ngữ với ý nghĩa quy chiếu và cấu trúc tiêu điểm của thông tin, đi sâu phân tích các kiểu tiêu điểm, vấn đề mã hóa về mặt hình thái cú pháp của cấu trúc tiêu điểm và hình thức thể hiện nó; Áp dụng việc phân tích danh ngữ theo các tiêu chí Cú pháp-Ngữ nghĩa-Ngữ dụng vào một số văn bản cụ thể, phân tích lỗi của sinh viên Việt Nam-năm thứ 4 Đại học và của sinh viên cao học Thạc sĩ qua các văn bản diễn đạt viết tiếng Anh và bản dịch
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22338
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00595.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.