Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22344
Title: Tổng thuật tình hình nghiên cứu Nho giáo ở Trung Quốc 50 năm đầu thế kỷ 20 : Đề tài NCKH. CB.03.06
Authors: Nguyễn, Kim Sơn
Lê, Thanh Thuỳ
Lại, Quốc Khánh
Nguyễn, Thị Nguyệt
Phan, Thị Hiền
Phạm, Vân Dung
Trần, Trọng Dương
Đào, Tâm Khánh
Keywords: Nho giáo;Thế kỷ 20;Triết học Trung Quốc
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng thuật tình hình Nho giáo ở Trung Quốc trong 50 năm đầu thế kỷ 20. Trình bày tư tưởng Nho giáo của Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử... và nghiên cứu những ảnh hưởng của nó tới lịch sử, tư tưởng . Đưa ra những ý kiến phê bình, đánh giá và vận dụng tư tưởng Nho giáo qua các thời kỳ trong các mặt đời sống, văn hóa, xã hội và trong đấu tranh giai cấp
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22344
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00602.pdf
  • Description : 
  • Size : 117.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.