Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22347
Title: Những cuộc tranh luận văn học nửa đầu thế kỷ 20 : Đề tài NCKH. QG. 04. 19
Authors: Lê, Văn Lân
Keywords: Lịch sử văn học;Nghiên cứu văn học;Thế kỷ 20;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát những biến động xã hội, chính trị, văn hoá Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, những chuyển biến của khu vực tác động đến Việt Nam và những cuộc tranh luận về khoa học xã hội có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới những cuộc tranh luận văn học. Trình bày và nêu nhận xét bốn cuộc tranh luận văn học: tranh luận về "truyện Kiều", tranh luận về thơ cũ-thơ mới, tranh luận về nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh và tranh luận về dâm hay không dâm trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng. Qua đó làm rõ những chuyển biến về quan niệm văn học: văn học và cuộc sống, văn học và chính trị, văn học và nghệ thuật, đồng thời thấy được những đổi mới về tư duy khoa học, về thể loại văn học, về nguyên tắc văn học phản ánh cuộc sống;..
Description: 256 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22347
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00604.pdf
  • Description : 
  • Size : 160.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.