Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22350
Title: Xây dựng mô hình phân loại cảnh quan đô thị và nông thôn (đối sánh cảnh quan nông thôn Hoàng Liên Sơn với cảnh quan đô thị đồng bằng châu thổ sông Hồng) : Đề tài NCKH. QT.06.29
Authors: Nguyễn, An Thịnh
Nhữ, Thị Xuân
Phạm, Quang Tuấn
Trần, Quỳnh An
Trần, Văn Trường
Keywords: Hoàng Liên Sơn;Nông thôn;Quản lý lãnh thổ;Đô thị
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng phương pháp luận tiếp cận định lượng trong nghiên cứu địa lý đô thị và nông thôn. Xây dựng các mô hình phân loại cảnh quan đô thị và nông thôn. Phân loại cảnh quan nông thôn Hoàng Liên Sơn và cảnh quan đô thị đồng bằng châu thổ sông Hồng dựa trên đặc điểm hình thành cảnh quan, mô hình khái niệm, phân tích nhân tố, phân tích nhóm, mô hình hoá cấu trúc lãnh thổ...Từ đó đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình vào thực tiễn quản lý đô thị và nông thôn Nghiên cứu ứng dụng các mô hình toán phân tích đa biến kết hợp các mô hình quần cư đô thị và nông thôn vào xây dựng một bài toán phân tích định lượng cấu trúc cảnh quan đô thị và nông thôn phục vụ đề xuất một số biện pháp quản lý cảnh quan bền vững Tổng quan các hướng nghiên cứu, các mô hình lý thuyết và định lượng về cấu trúc cảnh quan đô thị và nông thôn trên thế giới cũng như Việt Nam. Xây dựng bài toán địa lý định lượng tổng quát cho phân loại cảnh quan đô thị và nông thôn từ các mô hình toán và mô hình địa lý cơ sở. Tiến hành giải bài
Description: 85 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22350
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00618.pdf
  • Description : 
  • Size : 86.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.