Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22353
Title: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật - Năm 2011 : Đề tài NCKH
Authors: Dương, Văn Hợp
Đào, Thị Lương
Trịnh, Tam Kiệt
Keywords: Viện Vi sinh vật;Gen;Sinh vật
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát sự đa dạng sinh học của các loài vi khuẩn hiếu khí sinh nội bào tử phân lập tại hai vùng đất Phú Quốc va Sa Pa. Nghiên cứu đa dạng vi nấm phân lập từ lá cây rụng vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Tìm hiểu đa dạng vi nấm men phân lập tại khu bảo tồn Mã Đề (Đồng Nai). Phân lập các chủng nấm lớn năm 2011. Đánh giá nguồn gen vi sinh vật (VSV) tại VTCC. Đánh giá nguồn gen nấm lớn tại Phòng Công nghệ giống gốc nấm. Xây dựng Atlat và Handbook cho nghiên cứu phân loại. Hướng dẫn phân loại một số loài xạ khuẩn Streptomyces thường gặp. Phân loại một số loài nấm sợi thường gặp thuộc chi Aspergillus. Bảo quản VSV tại VTCC (Số lượng VSV được bổ sung vào VTCC trong năm 2011; Hiện trạng bảo quản và lưu giữ VSV tại VTCC; Kiểm tra khả năng sống của các chủng VSV được bảo quản tại VTCC). Tiến hành bảo quản nguồn gen nấm lớn. Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen bằng cataloge điện tử tại VTCC và cơ sở dữ liệu ban đầu về nguồn gen nấm lớn. Hoạt động khác tại bảo tàng giống chuẩn VSV (cung cấp các chủng giống cho các cơ quan trong nước; Định danh VSV cho các cơ quan, cơ sở sản xuất trong nước; Trao đổi chủng chuẩn và bảo quản chủng của nước ngoài; Lưu giữ chủng của các cơ quan trong nước)
Description: 468 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22353
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000170.pdf
  • Description : 
  • Size : 271.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.