Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22356
Title: Xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu tập huấn về điều kiện địa lý, tài nguyên và thực trạng khai thác lãnh thổ khu vực Tản Lĩnh - Vân Hòa huyện Ba Vì phục vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường : Đề tài NCKH. QMT.08.02
Authors: Trịnh, Thanh Ba
Nguyễn, Hiệu
Keywords: Cơ sở dữ liệu;Tài nguyên thiên nhiên;Điều kiện kinh tế - xã hội;Ba Vì
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Thu thập, tổng hợp, kế thừa và đánh giá các tài liệu, số liệu hiện có. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên khu vực nghiên cứu. Xây dựng CSDL về điều kiện kinh tế - xã hội. Xây dựng CSDL về thực trạng khai thác lãnh thổ và các vấn đề môi trường. Xây dựng CSDL về bản đồ. Xây dựng tài liệu tập huẫn cho công tác tuyên truyền giáo dục môi trường. Tập huẫn Giáo dục môi trường cho cán bộ của Trung tâm, sinh viên và các địa phương, cơ sở lân cận.
Description: 282 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22356
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000173.pdf
  • Description : 
  • Size : 151.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.