Xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu tập huấn về điều kiện địa lý, tài nguyên và thực trạng khai thác lãnh thổ khu vực Tản Lĩnh - Vân Hòa huyện Ba Vì phục vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường : Đề tài NCKH. QMT.08.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22356Xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu tập huấn về điều kiện địa lý, tài nguyên và thực trạng khai thác lãnh thổ khu vực Tản Lĩnh - Vân Hòa huyện Ba Vì phục vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường : Đề tài NCKH. QMT.08.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22356