Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22395
Title: Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân dị vòng : Đề tài NCKH. QG.01.02
Authors: Nguyễn, Minh Thảo
Phạm, Văn Phong
Keywords: Hoá hữu cơ;Hợp chất dị vòng;Nhân dị vòng
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nếu có điều kiện về kinh phí đề nghị được nghiên cứu sâu hơn, mang tính chất định lượng hơn về mặt hoạt tính kháng khuẩn và chống nấm của một số hợp chất ( tập trung vào một số hợp chất đáng chú ý )tổng hợp được. Đồng thời nghiên cứu mở rộng sang lĩnh vực chống ung thư và HIV Cấu trúc của các hợp chất mới nhận được đã được xác nhận nhờ các phương pháp phổ hồng ngoại , tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng Từ các hợp chất xeton anpha, beta- không no nhận được ở trên đã cho phản ứng cộng hợp vòng oxi hoá bởi lưu huỳnh để tạo thành khoảng 40 hợp chất mới tương tự Flavon nhưng chứa nhân dị vòng hoặc cho ngưng tụ đóng vòng với phenylhyđrazin để tạo thành khoảng 50 hợp chất mới của vòng pirazolin Đã nghiên cưu phản ứng chuyển vị Fries các aryl axetat đi từ dẫn xuất của quinolin, ơgienol và isoơgiennol, các đihiđroxibenzen, các hiđroxi của cumarin và quinolon-2. Sản phẩm của phản ứng này là các chất đầu cho các chuyển hoá tiếp theo Đã thăm dò hoạt tính sinh học của một số dãy chất tổng hợp được và xác định đượckhoảng 30 hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và chống nấm ở mức độ khác nhau, trong đó có một số chất rất đáng chú ý và cần được nghiên cứu sâu hơn Đã thực hiện phản ứng ngưng tụ giữa các sản phẩm chuyển vị Fries ở trên với các inđol-3- anđehit hoặc với các anđehit dãy Furan trong điều kiện của phản ứng Claisen - Smith để nhận được các dãy xeton anpha, beta-không no tương ứng có chứa các dị nhân dị vòng ( khoảng 50 hợp chất mới) Đã vận dụng các phương pháp tính Hoá lượng tử tính gần đúng để xác định mật độ điện tích trên các vị trí trong phân tử, xác định độ dài và năng lượng liên kết trong phân tử .Trên cơ sở đó đã xác định cấu hình ưu tiên của phân tử, đồng thời góp phần làm sáng rõ thêm về chiều hướng và cơ chế phản ứng
Description: 32 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22395
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00198.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.