Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22416
Title: Nghiên cứu, đánh giá và định hướng phát triển một số mô hình kinh tế trang trại góp phần xoá đói giảm nghèo trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn (Ví dụ huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) : Đề tài NCKH. QT.01.49
Authors: Đinh, Văn Thanh
Nguyễn, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Liên
Nguyễn, Xuân Trường
Phạm, Quang Anh
Đinh, Xuân Thành
Keywords: Công nghiệp hoá;Kinh tế trang trại;Nông thôn
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được ứng dụng trong tổ chức lãnh thổ, quy hoạch nông nghiệp cấp huyện, tổ chức phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giảng dậy môn Kinh tế trang trại và phát triển kinh tế nông thôn Đối tượng là các cơ quan quy hoạch nông nghiệp cấp huyện, các chuyên gia Địa lý Kinh tế Nhân văn và các sinh viên chuyên ngành Địa kinh tế - Sinh thái nhân văn Chương II: Kinh tế trang trại một số nước Châu á và những kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam Chương III: Phân tích các nguồn lực tự nhiên, kinh tế, nhân văn với vấn đề phát triển kinh tế trang trại ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương Chương IV: Thực trạng và định hướng phát triển các mô hình kinh tế trang trại ở huyện Chí Linh Chương V: Tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp các mô hình kinh tế trang trại Đề tài gồm 05 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế trang trại KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Mục tiêu là làm sáng tỏ về mặt lý luận, để nhận thức đúng đắn về bản chất, tính chất các kiểu, loại hình tổ chức các mô hình kinh tế trang trại ngày nay ở nước ta Mục tiêu nghiên cứu của đề tài còn nhằm xác lập các mô hình kinh tế trang trại phù hợp với hiệu quả cho từng vùng lãnh thổ cụ thể trên địa bàn huyện Chí Linh Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế- xã hội nhân văn ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhằm mục đích cho phát triển các mô hình kinh tế trang trại
Description: 75 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22416
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00203.pdf
  • Description : 
  • Size : 88.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.