Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22437
Title: Giải tích đại số hiện đại và tính toán trong nghiên cứu môi trường và khoa học vật liệu : Đề tài NCKH.QGTĐ.08.09
Authors: Nguyễn, Văn Mậu
Nguyễn, Minh Tuấn
Lê, Huy Chuẩn
Đinh, Công Hướng
Nguyễn, Đình Đức
Đàm, Hiếu Chí
Yagi
Keywords: Giải tích;Đại số;Môi trường;Khoa học vật liệu
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu lý thuyết Noether và chính quy hóa các toán tử tích phân trừu tựơng trong không gian tuyến tính. Nghiên cứu phương pháp giải phương trình tích phân kỳ dị và phương trình tích phân dạng chập với dịch chuyển. Nghiên cứu các bài toán biên và các bài toán nội suy tổng quát trong Giải tích –Đại số. Khảo sát sự tồn tại nghiệm và dạng tường minh của công thức nghiệm của phương trình tích phân dạng chập, tích phân kì dị, tích phân Fredholm trong các không gian tuyến tính. Nghiên cứu lý thuyết các toán tử Abel, Volterra, khả nghịch một phía và khả nghịch suy rộng trừu tượng. Đã tập trung xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn tiếp cận với các hướng nghiên cứu hiện đại về khoa học Vật liệu Nano trên thế giới, đó là: Vật liệu Nano mới phục vụ cho vấn đề năng lượng. Vật liệu Nano mới phục vụ cho vấn đề Y, Dược. Vật liệu Nano mới phục vụ cho vấn đề môi trường
Description: 42tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22437
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000111.pdf
  • Description : 
  • Size : 126.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.