Tính chất của các hạt cơ bản trong các mẫu lý thuyết thống nhất mở rộng : Đề tài NCKH. QG.95.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22530Tính chất của các hạt cơ bản trong các mẫu lý thuyết thống nhất mở rộng : Đề tài NCKH. QG.95.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22530