Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22534Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22534