Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22607
Title: Dạy kỹ năng đọc tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Việt Hương
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Phương pháp dạy học;Kỹ năng đọc;Tiếng Việt
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hiểu được những khó khăn cũng như những thuận lợi của người nước ngoài khi học đọc tiếng Việt. Hiểu rõ những đặc điểm của tiếng Việt có ảnh hưởng tới quá trình dạy đọc. Định hướng cách lập kế hoạch bài học, tổ chức lớp học cũng như quy trình một bài dạy đọc, phát triển kỹ năng đọc tiếng Việt. Đề xuất hướng thiết kế tài liệu dạy học. Đây là một trong những công trình nghiên cứu đề cập tới phương pháp luận dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Đặc biệt, đã đạt được kết quả: Phương pháp dạy đọc tiếng Việt được nghiên cứu hệ thống và toàn diện hơn nhằm trang bị cho người dạy và người học tiếng Việt cả phương pháp luận lẫn những phương pháp và kỹ năng cụ thể cùng một loại những tư liệu cần thiết cho việc biên soạn và chuẩn bị tài liệu dạy học nhằm mục đích tăng cường, phát triển và cải thiện kỹ năng đọc trong quá trình học tiếng Việt. Hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu của Khoa tiếng Việt nói riêng và của Việt Nam nói chung trong lĩnh vực dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Description: 114tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22607
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000137.pdf
  • Description : 
  • Size : 28.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.